ОБЩИ УСЛОВИЯ

С използването на www.ogledalostyle.com Вие сте длъжни да приемете следните Общи Условия, които могат да бъдат актуализирани и променяни от нас без предупреждение.
Ако Вие не сте съгласни с тези Общи Условия, Вие не сте оторизирани да ползвате този уебсайт.
Настоящите „Общи условия” уреждат реда, начина и условията за покупко-продажба през онлайн магазина www.cosharababy.com, собственост на „Детски Интериор“ ООД. Тези „Общи условия” представляват договор за покупко-продажба между www.cosharababy.com и Вас.
www.cosharababy.com Ви предоставя възможност да закупувате предлаганите в онлайн магазина стоки чрез заявяване на поръчка и заплащане на съответната продажна цена, като Вие сте длъжен да се съобразявате и спазвате настоящите Общи Условия. Вие можете да извършвате валидни поръчки за закупуване на предлаганите в онлайн магазина www.cosharababy.com стоки и услуги само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се считате за обвързан с клаузите на „Общи Условия” и се задължавате да ги спазва.